U bent momenteel op:

Veilig betalen

Bij PartySmoker betaalt u veilig en gemakkelijk via Multisafepay. Wij accepteren iDeal, Visa, Mastercard, American Express, PayPal, Mr Cash, Giropay enz.

 

De prijzen op de website zijn Inclusief 21% BTW!

Totstandkoming
1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van gebruikers aanbod.

Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden door overboeking voor levering of contant.
2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum , op een door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim ; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand , tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
5. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen , dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom , dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van EUR 50,00.
6. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt , welke redelijkerwijs noodzakelijk waren , komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
7. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument.
8. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Levering
1. Tenzij anders overeengekomen , geschiedt levering af magazijn van gebruiker.
2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies , noodzakelijk voor de levering , zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat gebruiker hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Eigendomsvoorbehoud
1. Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Garantie
1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.
3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering.
4.Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid , dan is gebruiker niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker , de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

CONSUMENTEN
Retourzendingen, Recht van retour
1. Partysmoker producten vallen onder de Wet Koop op Afstand.
Nicotine ampullen en liquids worden niet retour genomen !
2. Indien een koper gebruikt maakt van de in de wet Koop op Afstand bepaalde afkoelingsperiode van 7 dagen, heeft deze onder de hierna genoemde voorwaarden recht op creditering van het aankoopbedrag minus de toezendkosten en minus evt. rembourskosten.
Wel wordt als eis gesteld dat de producten geheel ongebruikt (en wegens hygiënische redenen ongeopend) zijn.
3. De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen genoemde termijn rust bij de klant.
4. Kopers hebben het recht de goederen te beoordelen op kwaliteit en uitvoering.
5. Retourzendingen dienen vooraf kenbaar te worden gemaakt aan Partysmoker.nl en zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Partysmoker.nl.
6. Retouren zijn uitsluitend mogelijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de goederen.
7. Gebruikte artikelen en batterijen kunnen niet worden geretourneerd.
8. De kosten voor retourzendingen gaan ten laste van de verzender. Partysmoker restitueert alleen de waarde van de geretourneerde goederen.
9. In geval van retourzendingen zonder voorafgaande toestemming van Partysmoker.nl zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en gevolgen voor rekening van koper. Retourgoederen reizen op risico van de afzender.
10. Retourzending dient te geschieden in de originele verpakking.
11. Niet- of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen en retouren zonder toestemming zullen worden geweigerd.
12. In het geval van een retourzending zal door Partysmoker.nl het terug te betalen bedrag binnen 30 dagen aan de koper worden uitgekeerd.
13. De goederen dienen retour gezonden te worden naar een door Partysmoker.nl gespecificeerd adres.
14. In het geval van retouren dienen deze in dezelfde staat teruggestuurd te worden als ze werden ontvangen.
15. Schade aan het product dat niet door productiefouten is veroorzaakt, kan het te retourneren bedrag beïnvloeden.

Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden , is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Aansprakijkheid:
Handelsonderneming Nimaco VOF is ten alle tijden niet aansprakelijk voor leed dan wel letsel resulterend door het gebruik van een Elektronische sigaret.  

Mijn winkelwagen

U hebt niets in uw winkelwagen.

Producten vergelijken

Geen producten geselecteerd.